Репутация на Алпин Джобс

С увеличаващия се брой клиенти, репутацията на „Алпин Джобс” расте. Доказателство за това са многобройните доволни клиенти от добре свършената работа от служителите на фирмата, които също допринасят за „името” на фирмата като такова. Доказваме се като отговорен, трудолюбив и амбициран персонал и с притежаваните от нас сертификати за работа и качество. А мисията ни е да направим още повече голям дяла на доволните клиенти, като залагаме на модификации по качеството, професионализма и усъвършенстването ни в дейността. Една от основите ни е екологичната насоченост- за всяко отрязано дърво, ние предлагаме засаждане на поне две нови, млади и здрави, а чрез затворения кръг на работа осъществяваме рециклиране на дървесина и така от едно отрязано сухо дърво стават продукти, които влизат отново в пазара и се използват.

 

Политики и цели по качеството на услугите и продуктите на „Алпин Джобс” ООД

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Основният предмет на дейност на „АЛПИН ДЖОБС“ ООД

е професионално рязане на опасни дървета, поддръжка и оформяне на дървета и всичко свързано с екология, рециклиране на дървесина и биоразнообразие.

 

Всеки служител притежава индивидуална застраховка, сертификати за работа с използваните машини, и дългогодишен опит в сферата на дейност. Работим с най-новото от техниката за максимално бързо справяне с поставените ни задачи, като се стремим да удовлетворяваме нашите клиенти, залагайки главно на опит, бързина и модификация в качеството и методите на работа. За всеки обект даваме стопроцентова гаранция за извършване на услугата компетентно и в срок. Непрекъснато правим експерименти, свързани с опазването на околната среда, а екологичната насоченост е наш приоритет.

 

За реализацията на нашата Политика по качеството, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, работим със следната стратегическа насоченост:

  • Поддържане на лидерска позиция на пазара и положителен фирмен имидж.
  • Отлично познаване и стриктно спазване на законовите изисквания.
  • Създаване и поддържане на ползотворни отношения с доставчици, клиенти и партньори и ангажимент към удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни.
  • Предоставяне на услуги, отговарящи на нуждите, очакванията и изискванията на нашите клиенти и потребители.
  • Постоянно и системно инвестиране в обучението, мотивацията и осигуряване възможности за професионална удовлетвореност и приемственост в работата на екипа ни.
  • Недопускане поява на трудови инциденти и злополуки и възникване на аварийни ситуации относно аспектите ни по околна среда.
  • Внедряване на Система за управление на качеството, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на ЕN IЅO 9001:2015, ЕN IЅO 14001:2015 и ЕN IЅO 45001:2018 и ангажимент към непрекъснато подобрение на предоставяните услуги, постоянно подобряване резултатността към околната среда и здравословните и безопасни условия на труд за постигане на все по-висока удовлетвореност на нашите клиенти и всички заинтересовани страни.

За успешното изпълнение на Политиката по качеството,

ДЕКЛАРИРАМЕ

Личното си участие и отговорност

 

Управител: Тихомир Томов                                                             Дата:05.05.2020г.

 

 

Политика за успешното развитие на „Алпин Джобс” ООД

Качество

•         Подобряване и модифициране на качеството на продуктите и услугите.

Качеството е приоритет във всички предлагани услуги и продукти от „Алпин Джобс” ООД. Извършваните услуги са в пълно съответствие с нормативните изисквания, а практиката е към постоянно усъвършенстване на нови техники и методи за по-бърза и качествена работа.

•         Изпълнение на поръчките в уговорен срок с максимално качество.

•         Непрекъснато развитие и усъвършенстване на услугите, адекватност на екипа към извършването на договорите.

Работници

•         Периодично провеждане на конференции и обучение на персонала за постоянни подобрения в качеството на изпълнението на поръчките, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

•         Прилагане на подходящи методи за мотивирането на персонала.

Клиенти

•         Ефективно използване на всички налични механизации за работата и целия екип за доброто справяне с нуждите и исканията на клиента.

•         Създаване и поддържане на добри отношения между работниците и клиентите.

•         Събиране на информация от клиентите за качеството на извършената услуга и дали то се доближава до техните очаквания.

Анализ и оценка

•         Анализ на оценката на постигнатите резултати от качеството на услугите, и контрола за изпълнението на поръчките.

•         Подобрения на дейностите на „Алпин Джобс” ООД, чрез анализ на постигнатите до момента резултати и набелязване на нови обекти и поръчки.

Техника, машини и екипировка

Гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд, чрез периодични прегледи на всички машини, поддържането им в изправност и постоянното внедряване на нови механизации за по-качествено изпълнение на услугите.

Нормативни документи

Анализ и следене на всички национални и международни нормативни документи за работа в безопасни условия, използване на лична предпазна екипировка, опазване на околната среда.

Цели по качеството

Качество на услугите

І. Създаване на услугата

ЦЕЛ: подобряване ефективността при работа

II.Краен продукт

ЦЕЛ: изпълнение на поръчките с високо качество

ЦЕЛ: изпълнение на договорните отношения в срок

III. Работници

ЦЕЛ: Повишаване квалификацията на персонала

IV. Клиенти

ЦЕЛ: Повишаване удовлетвореността на клиентите

V. Анализ и оценка

ЦЕЛ: успешно приключване на поставените задачи

ЦЕЛ: непрекъснато подобряване

Политика за здраве и безопасност на труда в „Алпин Джобс” ООД


    Осигуряване на здраве и безопасност във всички дейности на фирмата
    Идентифициране на опасностите, оценяването на риска и неговото овладяване
    Предотвратяване на нараняванията на работещите- пълна механизация
    Ефективно подобряване на системата за управление на здравето и безопасността
    Спазване на всички български закони и нормативни актове по безопасност при работа
    Прилагане на общ правилник по вземаните мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
    Организация за анализиране на трудовите злополуки и инциденти
    Провеждане на периодични обучения за аварийни ситуации
    Идентификация на задълженията на всеки служител по работата на обект, даване на информация за индивидуалните рискове при работа
    Спазване на изискванията за безопасност при работа, създаване на мерки за безопасни и здравословни условия на труд
    Обучение на персонала, предоставяне на ЛПС с проведен технически преглед и регламентирана годност за работа с тях
    Определяне на режим на работа, почивки
    Обслужване на служителите на фирмата от Служба по трудова медицина. Провеждане на периодични медицински прегледи.
    Активно участие на работещите при вземане на решения
    Осигуряване на ресурси- машини, екипировка, ЛПС за създаване на благоприятни условия на работа
    Периодичен преглед на системата за управление на здравето и безопасността за по- нататъшно подобряване

Цели

Оценка на риска

    Създаване база данни за безопасните и здравословни условия на труд, оценка на риска
    Проверки на оценката на риска

Анализиране на трудовите злополуки (инциденти)

    Отстраняване или намаляване на трудовите злополуки

Лични предпазни средства

    Следене на срока за използване на ЛПС, прекарване на технически прегледи
    Предоставяне на ЛПС с необходим документ за качество и произход
    Провеждане на профилактично обучение на персонала за използване на ЛПС

Служба по трудова медицина

    Планиране и провеждане на профилактични прегледи, съгласно Наредба № 3 от 1987 год.
    Следене на  здравословното състояние

Вътрешни нормативни актове

    Актуализиране на инструкциите и правилата за работа

Управление на човешките ресурси

    Провеждане на инструктажи (начални, периодични) и обучение на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
    Обучение на лицата, работещи с машини с повишена опасност
    Квалификация на персонала на фирмата

Техники, екипировка

    Списък с машини, с които се извършват дейности с повишена опасност
    Спазване на всички изисквания по отношение узаконяването, прегледите, състоянието им, документацията и правоспособността на персонала, който ги обслужва
    Доставка на суровини и материали, отговарящи на изискванията за безопасност

Консултация. Обучение

    Обучение на персонала. Периодични консултации и процес по опресняване на знания

Други

    Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи обектите на фирмата
    Осигуряване безопасността на лица, намиращи се в близост до обекта на работа

Политика за опазване на околната среда на „Алпин Джобс” ООД

Алпин Джобс ООД извършва услуги, свързани пряко с природата. Въпреки, че основната дейност на фирмата е рязането, оформянето, кастренето на опасни дървета, тя непрекъснато следи нормативните документи и „Политиката за опазване на околната среда”. Всяка предприета дейност се идентифицира с актуални, законни документи, удостоверяващи разрешението за отсичане или дейността по дърветата. Освен това, преди предприемане на каквото и да било дейност, се преглеждат всички изисквания и предписания от общината, издала разрешителното за отсичане или кастрене на растителност.
Мисията на  “Алпин Джобс” ООД е да предлага законни услуги с високо качество и гарантирана безопасност, използвайки нови машини и техники, съобразени с екологичните изисквания.

Поставени цели:

    постоянно подобряване на опазването на природата;
    изпълнение на дейностите по начин, гарантиращ опазването на околната среда;
    спазване на приложимите нормативни и други изисквания;
    намаляване разходите за енергия и суровини, използване на биоразградими материали;
    провеждане на екологични инициативи поне два пъти годишно - засаждане на дървета, почистване на местности;
    осигуряване на депо за дървесни отпадъци, които в последствие биват рециклирани;
    прилагане на подходящи методи за повишаване на мотивацията, творческата активност, участието и ангажираността на работниците.

За да се постигнат тези цели, фирмата  осигурява:

    финансови ресурси;
    обучен персонал;
    надеждна организация;
    машини и екипировка от най-ново поколение;

“Политиката по околна среда” е:

    документирана, внедрена и поддържана;
    разбрана и прилагана от всички служители във фирмата

Политиката по опазване на околната средасе преглежда поне два пъти в годината, следят се изискванията и нормите за опазването и поддържането на природата чиста, предприемат се навременни мерки, разработват се нови проекти за подобряване  на биоравновесието.

Търсене в сайта